اوپک و روسیه در فکر کاهش بیشتر تولید نفت

نظر شما چیست ؟