انگلیس برای کشف واکسن کرونا گروه ویژه تشکیل داد

نظر شما چیست ؟