انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

در بخش اعظم مواقعی که سردخانه به صدق کار می نماید ولی داخل محفظه سردخانه به دمای ایده آل نمی رسد، می قدرت اطمینان داشت که عیب از دمپر است. یکی از از سادهترین و در عین اکنون کاربردیترین تجهیزات برای متعادل نمودن فشار دمپرها هستند. از مشخصات مثبت دمپرها می قدرت به هوابندی خوب، افت فشار کم، استحکام مطلوب، زیبایی ظاهری، روانی تیغه ها و … یک طریق دیگر به جهت عیب یابی، این میباشد که در سردخانه را باز نماییم و سوئیچ لامپ یخچال را که غالبا بین در تعبیه می شود را اهمیت دست فشار بدهید تا لامپ درون یخچال خنک شود، سپس، می بایست تحلیل کنیم از کناره ها و منافذ اختصاصی بدنه، سوز و سرما به درون محیط دمیده می شود یا این که خیر. اما سه مارک بینالمللی که در این رابطه صاحبنامتر بوده و در جمهوری اسلامی ایران هم از فعالیت لطف برخوردار میباشند می توان به برندهای هانیول آمریکا، زیمنس آلمان و اینداستریال ترفند ایتالیا اشاره کرد. اگر دمای یخچال یخچال فریزر از رنج مطلوب که بوسیله عضو تهیه می شود، پیروی نکند و دمای باطن محیط یخچال از در اختیار گرفتن بیرون شود؛ یعنی یک ایراد اصلی وجود دارد. واحد توانِ موتور دمپر هوا ی برقیِ موازی،نیوتن-متر می باشد.توان موتور دمپر هوا ی موازی،دارای مقادیرِ متنوع می باشد.اگر بعدها دمپر هوا ی موازی،کوچک باشد از موتور دمپرِ ۲ تا ۴ نیوتن-متر به کار گیری می شود.اگر بعدها دمپر هوا ی موازی،متوسط باشد از موتور دمپر اصلی توان ۸ تا ۱۶ نیوتن-متر به کار گیری می گردد.همچنین درصورتیکه بعد ها دمپر هوا ی موازی تبارک باشد،از موتوردمپرهای کلیدی توانِ بالا تمپر قهوه گتر استفاده می گردد. طریق دیگر کنترل هوای نو به کارگیری از یک دمپر و یک حد توقف به جهت حداقل هوای نو (یا اهمیت تهیه موقعیت) است. نصیب دایره شکل وسط دریچه از مرکز بر بر روی فریم روزنه پیچ می­شود و همین امکان را داراست که اصلی چرخش همین نصیب مقدار بازشدگی محل عبور هوا را تغییر داد. استفاده از همین سیستم می تواند جریان هوا را قلیل ، بسیار و یا این که انقطاع نمود. دمپر های آتش با به کار گیری از یک میله که قبل ذوب می باشد، باز می ماند و در زمانیکه همین میله در معرض حرارت قرار بگیرد می شکند و دمپر بواسطه یک فنر مسدود می گردد. 1. طراحی دیگر از یک فنر بازگشت و یک موتور سنکرون استعمال میکند. در همین حالت، دمپر به طور معمول بوسیله نیروی فنر گشوده و بوسیله نیرو موتور بسته شود. زیرا یک دمپر اکثر وقت ها در همین شرایط دستکم بسته است، مشخصات جریانی آن مطلوب نبوده و گزینش مقدار مناسب هوای جدید خلل است. در سیستم های هوارسان بزرگ تر، غالبا دو سری دمپر برای کنترل محل ورود هوای تازه یک سری برای دستکم هوای جدید و یک سری نیز برای بقیه، گزینه استعمال قرار می گیرد هر تعدادی این کار لزوم به کارگیری از یک سری محرک دمپر اضافی و در لحاظ گرفتن گوشه ای برای دست کم و یکی از به جهت حداکثر هوای جدید ایجاب می کند اما در عوض منجر تهیه و تنظیم مقدار هوای نو و در دست گرفتن خوبتر هوای نو محل ورود می شود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اصلی تمپر قهوه برقی وب وبسایت خود باشید.

نظر شما چیست ؟