انواع دریچه های سقفی – موسسه فنی مشایخی

انواع دریچه های سقفی – موسسه فنی مشایخی

الگوی پخش و توزیع هوای همین دسته دریچه های سقفی به رخ افقی گسترده است. الگوی پخش هوای همین روزنه به رخ افقی بزرگ (Wide Horizontal) به یک الی چهار جهت می باشد. همین فرآورده به رخ دمپر دار به جهت کنترل جریان هوای عبوری ، و به شکل فارغ از دمپر ساخته می شود. می بایست دقت شود پره های همین نوع دریچه بصورت ثابت بوده و قابلیت جابجایی پره جهت تهیه پرتاب هوا در جهات گوناگون وجود ندارد همینطور در مواقعی از این گونه روزنه در سیستم شبکه کشی هوای رجوع و برگشت هم به کارگیری می شود. دقت شود جهت به کار گیری از همین گونه دریچه کادر چوبی بدور نتورک و شبکه 2 سانتی متر فراتر از سقف تمام شود و همینطور برش بر روی سقف 3 اینچ بزرگتر از بعدها کانال باشد. دريچه سقفی چهارگوش آلومينيومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استعمال در سقف تا طول 4 متر دریچه گل سقفی می باشد. قاب این دسته روزنه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و پره ها امکان جداشدن ازقاب روزنه را دارد. بطور کلی کارگزاری دریچه سقفی چهار طرفه به همین رخ می باشد که مستقیم و یا این که بواسطه یک تبدیل بر روی یک بر روی دهانه نتورک گرد مینشیند. همانطور که از اسم جنس معلوم می باشد محصول قاب و پره همین دریچه از آلومینیوم مرغوب ایجاد شده و همینطور امکان نصب گونه های دمپرهای پشت روزنه ای(دمپر پشت دریچه ای موازی و دمپر پشت دریچه ای متقابل) و همینطور تبدیل پشت دریچه ای در شکل نیاز خریدار در پشت روزنه وجود دارد. درصورت نصب دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از بر روی قاب نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از کادر جدا شود که جزء‌جزء‌کردن پره از فریم از قسمت بر روی دریچه قابلیت پذیر خواهد بود. پره های همین دسته دریچه ها را به عامل خاصیت جداشوندگی فنری پره ها از فریم دریچه، می اقتدار به راحتی از کادر جدا نمود و نصب آن را از درون فریم انجام داد که تأثیر بخش اعظمی لطف در زیبایی ظاهری و معماری فضا دارد، زیرا همین مسئله سبب ساز شده تا بر روی شکل فریم نیازی به ساخت ترک پیچ نباشد.

نظر شما چیست ؟