انصراف سندرز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نظر شما چیست ؟