انتقال آب خلیج فارس به یزد تا 4 ماه دیگر

نظر شما چیست ؟