افغانستان اولین مشتری تسلیحات ایران بعد از انقضای تحریم هاست؟

نظر شما چیست ؟