افزایش قربانیان کرونا در فرانسه به بیش از 10 هزار نفر

نظر شما چیست ؟