افزایش قربانیان کرونا در فرانسه به بیش از 10 هزار نفر