افزایش قربانیان کرونا در آمریکا به حدود 40 هزار نفر

نظر شما چیست ؟