افزایش قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از 15 هزار نفر

نظر شما چیست ؟