اعلام آمادگی اورژانس برای اعزام تیم عملیات ویژه به ترکیه