اعتراض‌های خیابانی در آمریکا/ درخواست شمارش تمام آرا