اسکوچیچ درباره شکست بوسنی: خوب پرس کردیم

نظر شما چیست ؟