اسپانیا از اوایل تیرماه مرزهایش را به روی گردشگران باز می کند

نظر شما چیست ؟