: از تحقیق و توسعه تا تکنولوژی

: از تحقیق و توسعه تا تکنولوژی

بر این پایه تکنولوژی از دیدگاه های متفاوتی میتواند با تعاریف مختلفی باشد. بعضا از همین مقالات، پیش تر به زبان پارسی ترجمه شده اند که دارای مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی یار اهمیت ترجمه فارسی آن را اخذ فرمایید. در نوشته حاضر درباره حوزه های فلسفی خلط دانش و تکنولوژی بحث می نماییم و توضیح می دهیم که یکی درک کردن آن دو، نه تنها یک خطای معرفت شناسانه محسوب می شود، بلکه نتایج و تبعات نامطلوب نظری و عملیعدیده ای هم به بار می آورد که تأثیر خود را در جستجو های معرفتی و نیز سیاست گذاری ها در زمینه دانش و تکنولوژی صریح می سازد. توضیحات مربوط به «کپی رایت»، «تعارض منافع» و «مشابهت یابی مقالات» در بخش راهنمای نویسندگان به توجه مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن مد نظر قرار دادن الزامات ذکر شده در همین خصوص فرمهای مربوطه به طور دقیق تکمیل و در هنگام ارسال مقاله در سامانه نشریه بارگذاری گردد. در شیوه تحلیل پوششی دادهها اصلی تعریف‌و‌تمجید ورودیها و خروجیهای همسان به جهت تمام واحدهای تصمیمگیری (DMU) آن‌ها را گزینه ارزیابی قرار میدهند. در تئوریهای درآمدزایی و سودآوری آینده شرکت ها تکنولوژی، هوش تصنعی و یادگیری ماشینی رده مهمی دارا هستند و به این برهان دارای وجود آنکه همین پدیدهها هنوز در فرایند اولیه توسعه خود هستند، ولی انتظار میرود دلیل حساس و تاثیرگذاری به جهت پرورش کسبوکارها در آینده باشند. مسافت بین کشف نخستین و تجاریسازی به “دره مرگ” دارای شهرت است، زیرا در حالی که مؤسسات تحقیقاتی یک تعهد و حکم پر‌نور به جهت پژوهشهای بنیادین دارند و شرکتهای خصوصی نیز زیاد ماهرند و محصولات جدید به بازار عرضه میکنند، تغییر‌و تحول مسیر دادنهای فراوان در تکنولوژیهای نوین، در طی همین تراز که تعهد وجود دارااست ولی هیچ مدرکی به جهت ثابت آن وجود ندارد، منجر به فرسودگی ابتکار عمل میشود. ثانیأ به موقعیت دنیوی آنان به نحوی باید دقت نمود که به جای تفکر و تعقل وقت گرانبهای خود را به جهت تأمین نیازهای نخستین و مادی زندگی صرف ننمایند . هنگامی به کارگیری از تکنولوژی محدود شود، می توانیم در میان 8 تا 9 ساعت در شبانه روز خواب حساس میزان مرغوب بودن و عمیق را تجربه کنیم. همینطور آن‌ها نباید به باتری حفظ کننده مازاد بیفزایند تا منجر شود وزن باتری ارتقاء و عملکرد آن کاهش یابد. در واقع، پنیسیلین تا سال 1943، به این معنی که وقتی که ارتش آمریکا از آن برای معالجه سربازان در مبارزه جهانی دوم استفاده کرد، فراگیر نشده بود، و در سال 1945- نزدیک به دو دهه آن گاه از کشف اولیه- پنیسیلین در دسترس عموم مردمان قرار گرفت. ترقی تکنولوژی تا جایی ادامه پیدا می کند که بشر با ادغام ژنها و ادغام انسانها بتواند موجودات جدیدی خلق کند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم اخبار تکنولوژی لپ تاپ بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

نظر شما چیست ؟