اروپا آسیب پذیرترین قاره در برابر کرونا

نظر شما چیست ؟