احتمال بازنگری و بررسی مجدد دستمزد کارگران

نظر شما چیست ؟