اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

همین عنصر اکثر زمان ها در فعل و انفعالات گیاهی شرکت داشته و در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند. کمپانی پگه گوشه و کنار آرین با ساخت سولفات پتاسیم این افتخار را داشته است تا در گروه برترین تولیدکنندگان این کالا در مرزوبوم قرار بگیرد. از این رو سولفات پتاسیم هایی که اهمیت کلر ذیل ( پایین 1 الی 5/1 ) هستند، به طور کامل می توانند اصلی سولو پتاس ها رقابت کنند. بایستی گفت که پتاسیم سولفات که سولفات پتاس (SOP)، آرکانیت یا این که در باستان شناسی پتاس گوگرد هم نامیده می شود، یک ترکیب غیر آلی اساسی فرمول K2SO4 می باشد. کودهایی که تحت تیتر سولفات پتاسیم به بازار عرضه می شوند یک منبع مطلوب برای تامین هم زمان گوگرد و پتاسیم هستند. محتوای نسبی آب:مطابق نتیجه ها جدول تجزیة واریانس (جدول 1)، تیمارهای شوری و پتاسیم سولفات اثر معنیداری در محتوای نسبی آب برگ انگور بیدانة سپید در مرحله آماری یک درصد داشتند. نتیجه ها نشان دادند کمترین میزان نشت یونی (1/16 و 7/21 درصد بهترتیب در تیمار پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد) در شوری صفر بود (شکل 1- A). لطفاً دقت نمایید که سولفات پتاسیم حساس کود هایی که حاوی کلسیم و مس و بقیه فلزات سنگین باشد تداخل داشته و مانع جذب آن خواهد شد بنابراین زمان استعمال به همین نکته هم توجه کنید. بعضی از پرورش دهندگان، اسپری شاخ و برگ ها مهم K₂SO₄ را شیوه مناسبی به جهت به کار گیری از K و S اضافی در گیاهان می دانند . نبود پتاسیم برگ های پهن را زرد رنگ کرده و سبب سوختگی کناره ها می­شود و برگ های تیز به رنگ قرمز در می آیند. سولفات پتاسیم سخت، شعف و تلخ است. اساسی این حالا اخیراً قابلیت و امکان استخراج همین ماده از سایر مواد معدنی مانند کینیت و شونیت بدست آمده می باشد که عمدتاً نمک­های منیزیم هستند، اما حاوی یه خرده K2SO4 نیز هستند. به جهت مطالعه مقاله کامل سولفات آلومینیوم پتاسیم حساس پگاه محفظه آرین یار باشید. اگرچه سدیم ممکن است تاحدودی آماس سلولی را نگهداری کند، وظایف فیزیولوژیک دارای ربط کلیدی پتاسیم نظیر ساخت پروتئینها و فعالکردن آنزیمها را نمیتواند جایگزین و راهاندازی نماید (Gupta and Huang, تفاوت سولوپتاس و سولفات پتاسیم 2014). ازسویی پتاسیم یکی از مهمترین عناصری می باشد که در تعادل آنیون و کاتیون باطن سلول نقش دارد. کوتاه ماندن ساقه گیاه نیز از عوارض فقدان پتاسیم است. سلول های ریشه، توان جذب متعددی برای پتاسیم در برابر سدیم دارند. اگر بخواهید از نزدیک به کریستال ها نگاهی بیندازید، آنان رخ لوزی یا شش ضلعی برای آنها دارند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم گرمسار بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

نظر شما چیست ؟