آیا مایلید برای تزریق واکسن کرونا داوطلب شوید؟

نظر شما چیست ؟