آمریکا «وضعیت اضطرار ملی» در قبال ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد

نظر شما چیست ؟