آمریکا از برگزاری مانورهای نظامی در خلیج فارس خبر داد

نظر شما چیست ؟