آمریکا، کوبا را از فهرست دریافت کمک خارج کرد

نظر شما چیست ؟