آلمان دست به دامان پزشکان مهاجر شد

نظر شما چیست ؟