آخرین اخبار «فرمیک اسید

آخرین اخبار «فرمیک اسید

در سیلاژهای حاوی اسید در مقایسه اصلی سیلاژ شاهد اکثر بود (87/0 در برابر 85/0). نتیجهای شبیه نیز در خصوص تجزیهپذیری ماده خشک دیده شد. P)، اما همین تفاوت برای سیلاژ حاوی اسید فرمیک-اسید سولفوریک در مقایسه با علف پژمرده شده یونجه معنی دار نبود. به جهت مشاهده ” کلراید کلسیم ” بر روی نام آن کلیک نمایید. از آنجا که بخش اعظم آمونیاک تولیدی در فرایند تخمیر حاصل کار میکروبی است، کاهش آمونیاک می تواند به اثر محدود کننده اسید بر کار باکتریها و جداسازی کمتر ترکیبات نیتروژنی مربوط باشد. در مورد تجزیهپذیری پروتئین خام بخش پر سرعت مجزاسازی (a) در سیلاژ شاهد کمتر از سیلاژ حاوی اسید فرمیک بود، البته از سیلاژ اساسی اسید فرمیک و اسید سولفوریک بخش اعظم بود (به ترتیب 57/0، 60/0 و 46/0). آیتم انتظار بود که اساسی اعتنا به عمده بودن پروتئین حقیقی و همینطور کاهش بودن ترکیبات نیتروژنی غیر پروتئینی در سیلاژ حاوی اسید فرمیک در مقایسه با سیلاژ شاهد بخش پرسرعت تجزیه پروتئین نپخته عمده باشد. سطح سوم: نتایج حاصل از تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک و پروتئین نپخته در جدول 3 نشان داده شده است. تفاوت در مقادیر پروتئین نپخته فی مابین علف پژمرده شده و سیلاژ شاهد علوفه پژمرده شده معنیدار نبود. H: علف خشک یونجه، WH: علف پژمرده شده یونجه، WS: سیلاژ علف پژمرده شده شاهد یونجه، FWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک (15 میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک) و F-SWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک و اسید سولفوریک (به ترتیب 15 و 5 میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک). H: علف خشک یونجه، WH: علف پژمرده شده یونجه، WS: سیلاژ علف پژمرده شده شاهد یونجه، FWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک (15 میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک) و F-SWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک و اسید سولفوریک (15به ترتیب و 5 میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک). بخش پر سرعت مجزاسازی (a) ماده خشک در سیلاژ شاهد شبیه کلیدی سیلاژ حاوی اسید فرمیک و اسید سولفوریک و برابر مهم 35/0 بود. در سیلاژها، اثبات نرخ مجزاسازی پذیری ماده خشک و پروتئین خام در مقایسه کلیدی علف یونجه کاهش یافت. در گزینه علف یونجه بخش قابل جزء‌جزء‌کردن در مقایسه کلیدی سیلاژها بیشتر بود. از دیگر خواص این ماده می توان گفت به لطف مهم آب و عمده حلال های آلی قطبی ترکیب میگردد و تا حدود ی در هیدروکربن ها حل می شود. در ستون خشک کن ترکیب متانول و متیل فرمات از بالای ستون خارج شده و پس از کندانس شدن توسط مبدل جهت تجزیه به ستون تقطیر ارسال می شود. در سیلاژ حاوی اسید فرمیک و اسیدفرمیک به علاوه اسید سولفوریک مشابه و برابر کلیدی 74/0 و عمده از سیلاژ شاهد بود (71/0). این عاقبت نشان می دهد که به کار گیری از اسید منجر ارتقاء تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک میشود. H: علف خشک یونجه، WH: علف پژمرده شده یونجه، WS: سیلاژ شاهد علف پژمرده شده یونجه، FWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک (15 میلیلیتر در کیلوگرم ماده خشک) و F-SWS: سیلاژ علف پژمرده شده یونجه حاوی اسید فرمیک و اسید سولفوریک (15به ترتیب و 5 میلی لیتر در کیلوگرم فرمیک اسید سیگما ماده خشک). میزان اسید فرمیک آیتم به کارگیری در آزمایش حاضر نیز به میزان 15 میلیلیتر در کیلوگرم ماده خشک بود که مقدار بالایی محسوب میگردد و لذا بهبود شاخصهای مقاومت هوازی سیلاژ آیتم انتظار بود.

نظر شما چیست ؟