آتش سوزی تعمیرگاه خودرو در بزرگراه همت تهران (فیلم)