آخرین اخبار
کد مطلب: 168727
نگاهي به ماليات سفر هوايي در کشورهاي ديگر/هزينه ماليات براي توسعه
تاریخ انتشار : 1396/11/25 10:51:00
نمایش : 283
ماليات ورود و خروج به خصوص ماليات مربوط به سفرهاي هوايي در بسياري از کشورها، پديده اي جديد به شمار مي رود که نمايانگر مقرون به صرفه بودن سفرهاي هوايي بين المللي در ۲۰ سال گذشته است.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، دفتر معاونت فرهنگي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ترجمه فصل سوم گزارش سياست ها و روند هاي گردشگري سازمان همکاري و توسعه اقتصادي به بررسي تطبيقي سياست هاي مالياتي و عوارض در صنعت گردشگري پرداخته است. در اين گزارش آمده است که در بسياري از کشورها، ماليات ورود و خروج به خصوص ماليات مربوط به سفرهاي هوايي پديده اي جديد به شمار مي رود، که درواقع نمايانگر رشد و مقرون به صرفه بودن سفرهاي هوايي بين المللي در ۲۰ سال گذشته و به خصوص با شروع قرن جديد است. در عوض اين رشد، منجر به افزايش هزينه هاي مربوط به تأمين زيرساختهاي لازم، امنيت و خدمات به مسافران و نگراني هاي روزافزون درباره آثار اين رشد بر محيط زيست، شده است. کشورها در پاسخ به اين مطلب، ماليات ها، هزينه ها و عوارضي را مطرح کردند که بتواند در تأمين مخارج روزافزون ارائه خدمات و در مواردي تشويق به رفتارهاي سازگار با محيط زيست به آنها کمک کند.

در ميان کشورهاي مورد بررسي، ۱۶ کشور موفق شدند يک ماليات يا بيشتر را شناسايي کنند که به طور خاص به سفرهاي هوايي در سطوح ملي مربوط باشد. بيشتر اين ماليات ها به شکل عوارض فرودگاهي بوده (شامل، هزينه هاي فرود و انتظار هواپيماها، عوارض قرار دادن هواپيما در فرودگاه و عوارض پايانه هاي هوايي)، که در اکثر فرودگاه هاي بين المللي اعمال مي شود و درآمدهاي اين ماليات ها صرف پوشش هزينه هاي فرودگاهي شده و اغلب در فرودگاه هاي مختلف در يک کشور متفاوت است. ديگر دسته هاي اصلي ماليات ها شامل ماليات، هزينه ها و عوارض مربوط به امنيت و خروج از فرودگاه (مانند ماليات حمل و نقل هوايي، ماليات بليت هواپيما و عوارض گمرکي مسافران هوايي) است، که جزئيات آن در زير آمده:

تحريک رفتار سازگار با محيط به واسطه افزايش قيمت بليت

ماليات حمل و نقل هوايي در استراليا در سال ۲۰۱۱ مطرح شد، بدين صورت که هر مسافري که توسط فرودگاه هاي استراليا از کشور خارج مي شود بايد آن را بپردازد، مگر اينکه شامل معافيت شود. هدف از اعمال اين ماليات تحريک رفتار سازگار با محيط به واسطه افزايش قيمت بليت ها است. نرخ فعلي آن براي پروازها در مسافت هاي کوتاه (۷ يورو(، متوسط (۱۵ يورو) و طولاني (۳۵ يورو) مي باشد که از ژانويه ۲۰۱۳ اجرا شد. نرخ مربوط به پرواز در مسافت هاي کوتاه و متوسط پس از تجديدنظر، از نرخ ابتدايي تعيين شده براي آنها يعني ۸ و ۲۰ يورو کاهش يافت، درحالي که نرخ مصوب براي مسافت هاي طولاني بدون تغيير باقي ماند. اين ماليات در تاريخ سپتامبر ۲۰۱۴ مجدداً بررسي ميشود. در کرواسي، هم مسافران داخلي و هم بين المللي که از فرودگاه ها سفر مي کنند، بايد هزينه خروج بپردازند (به استثناي مسافران ترانزيت، مسافراني با بليت هايي با شناسه خدمات ۰۰ و ۹۰ و کودکان زير ۲ سال(. اين ماليات در سال ۲۰۱۰ معرفي شد و هزينه آن از آن زمان تا به حال ۱.۳۷ يورو براي پروازهاي بين المللي و ۰.۶۸ يورو براي پروازهاي داخلي و حمل و نقل است. درآمدهاي به دست آمده از اين طريق براي تأمين مالي آژانس حمل و نقل هوايي کشور کرواسي صرف مي شود.

در جمهوري چک دو نوع اصلي از ماليات هاي هوايي وجود دارند که تنها مسافراني که از فرودگاه شهر پراگ براي خروج يا ترانزيت استفاده مي کنند، ملزم به پرداخت هر دو نوع اين ماليات ها هستند. ماليات خروج در پنج سال گذشته، مبلغ آن از ۵۲۵ کرون به ۵۶۵ کرون درحال حاضر رسيده است، درحالي که ماليات ترانزيت  در همين بازه زماني از ۱۹۰ کرون به ۲۰۵ کرون افزايش يافته است.

عوارض فرودگاهي براي مسافران به منظور پوشش هزينه هاي فرودگاهي تعيين شده که هر مسافري به غير از مسافران ترانزيت که از استوني با پروازهاي خارجي سفر مي کنند، بايد آن را پرداخت کنند. هزينه اين ماليات که براي پوشش هزينه هاي فرودگاهي در نظر گرفته شده است،  با کاهش ساليانه از مبلغ ۹.۹۱ در سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۷.۹۳ در سال ۲۰۰۹ و مبلغ ۷.۰۳ در حال حاضر رسيده است.

ماليات هواپيمايي کشوري در فرانسه، مالياتي است که بايد توسط هر حامل هوايي عمومي که مسافر، بار و يا بسته پستي را از قلمرو فرانسه سوار مي کند، بپردازد. ماليات هواپيمايي کشوري در سال ۲۰۰۶ تصويب شد و نرخ هاي کنوني آن برابر است با:

يک يورو براي هر مسافري که به  قصد سفر در  درون فرانسه و يا به مقصد ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا سوار هواپيما مي شود )يا هر منطقه ديگري که عضو تفاهمنامه منطقه اقتصادي اروپا و يا اتحاديه سوئد هستند(، که اين مبلغ در سال ۲۰۰۸ برابر ۳.۹۲ يورو بوده است.

مبلغ ۷.۷۵ يورو براي هر مسافري که جهت سفر به مقاصد ديگر سوار هواپيما ديگر مي شود که اين مبلغ نيز در سال ۲۰۰۸ برابر ۷.۰۴ يورو بوده است.

ماليات مسئوليت مشترک براي بليت هاي هواپيما بايد به تعداد مسافراني که از فرانسه (چه به قصد سفر در درون فرانسه يا خارج از آن) سوار يک هواپيما مي شوند و البته به غير از مسافران ترانزيت، پرداخت شود. اين ماليات در سال ۲۰۰۶ مطرح شد و مبالغ قابل پرداخت براي آن مطابق زير است:

۱.مبلغ يک يورو براي تمام مسافراني که در درون فرانسه، به مقاصد بخش ها و سرزمين هاي خارجي فرانسه، يا ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا سفر مي کنند(يا هر منطقه ديگري که عضو تفاهمن امه منطقه اقتصادي اروپا و يا اتحاديه سوئد هستند.) ۲. مبلغ ۴ يورو براي مسافراني که به ديگر مناطق سفر مي کنند. نرخ اين ماليات طي پنج سال گذشته ثابت بوده است.

ماليات بليت هواپيمايي آلمان در سال ۲۰۱۱ معرفي شد و هدف از آن ترغيب رفتار سازگار با محيط زيست از طريق افزايش قيمت بليت ها بود. اين ماليات ها به دسته هاي مختلف تقسيم شده و در زمان رزرو جا براي مسافراني که قصد خروج از طريق فرودگاه هاي آلمان را دارند، اخذ مي شوند.

در سال ۲۰۰۱ در يونان، ماليات مسافر(عوارض توسعه و نوسازي فرودگاه) مطرح شد، که در آن هر مسافري(بالاي ۵ سال سن)که از فرودگاه هاي آن کشور سفر مي کند، به غير از مسافران ترانزيت و مسافراني که مي خواهند با وسيله نقليه ديگري سفر کنند، ملزم به پرداخت اين ماليات هستند. تمام درآمدهاي ناشي از عوارض توسعه و نوسازي فرودگاه براي تأمين مالي عمليات ها و هزينه هاي سرمايه گذاري در فرودگاه هاي کشور، شامل تجهيز، نگهداري، بهبود و توسعه به مصرف خواهند رسيد. نرخ کنوني ماليات مسافر براي افرادي که به مقاصدي غير از اتحاديه اروپا سفر مي کنند، برابر با  ۲۲ يورو و براي آنهايي که به اتحاديه اروپا، منطقه اقتصادي اروپا(نروژ، ايسلند، ليختن اشتاين) و سوئيس سفر مي کنند، برابر با ۱۲ يورو است.

ماليات مربوط به سفرهاي هوايي در ايرلند در سال ۲۰۰۹ مطرح شد و هر مسافري که اين کشور را از طريق آسمان ترک مي کند، ملزم به پرداخت آن است. در ابتدا، نسبت به فاصله مقاصد از فرودگاه دوبلين، دو گروه نرخ براي اين ماليات وضع شد.

حذف ماليات مربوط به سفرهاي هوايي در ايرلند

۲ يورو براي هر نفر که به مقاصدي تا فاصله ۳۰۰ کيلومتري اين فرودگاه و ۱۰ يورو براي هر مسافري که به ديگر مقاصد پرواز مي کردند. در ماه مارس ۲۰۱۱ ، نرخ استانداردي به مبلغ ۳ يورو براي هر نفر تعيين شد و در اکتبر سال ۲۰۱۳ اعلام شد که در تاريخ آپريل سال ۲۰۱۴ ديگر مبلغي اخذ نخواهد شد.
حذف ماليات مربوط به سفرهاي هوايي بخشي از فرآيند تخصيص خطوط هواپيمايي جديد براي ايرلند است. زماني که اين مطلب اعلام شد، دولت بيان کرد که عکس العمل خطوط هواپيمايي به اين تغيير را بررسي خواهد کرد و اگر اين کار آثار مورد نظر را نداشته باشد، اين ماليات مجددا اعمال خواهد شد. پاسخ اوليه خطوط هواپيمايي بسيار مثبت بود و تأييد ايجاد تعدادي خطوط هوايي جديد براي فرودگاه هاي ايرلند در سال ۲۰۱۴ را به همراه داشت.

رژيم اشغالگر قدس ماليات هاي عوارض حمل و نقل هوايي و عوارض گمرکي مسافران هوايي را در سال ۱۹۹۴ بدين نحو معرفي کرد:  هر مسافري که قصد دارد از طريق آسمان وارد اين کشور شده يا از آن خارج شود ملزم به پرداخت اين ماليات ها است. هدف از اخذ اين ماليات ها صرفاً ايجاد درآمدهايي براي پوشش هزينه هاي امنيت و رفت و آمدهاي مسافران در فرودگاه هاي بين المللي بوده و نرخ فعلي آن ۱۳ دلار براي هر مسافر است که اين نرخ در پنج سال گذشته افزايشي نداشته است.

پرداخت ماليات امنيت هواپيمايي کشوري در نيوزلند

تمام مسافراني که با پرواز از فرودگاه نيوزيلند سفر مي کنند، ملزم به پرداخت ماليات امنيت هواپيمايي کشوري هستند، که از درآمدهاي آن براي تأمين بودجه برنامه نظارت بر تأمين امنيت سازمان هواپيمايي کشوري استفاده مي شود و اين برنامه از امنيت هواپيماهايي که در داخل کشور پرواز مي کنند، اطمينان حاصل مي کند. اين ماليات در سال ۲۰۰۲ مطرح شد و نرخ آن از يک دلار نيوزلند در سال ۲۰۱۲ به نرخ ثابت ۱.۵ دلار رسيده است.

عوارض تأمين امنيت مسافران داخلي و بين المللي در سال ۱۹۹۸ معرفي شد که اين ماليات به مسافران قبل از خروج آنها و برحسب پروازهاي داخلي و بين المللي که از فرودگاه هاي نيوزيلند اتفاق مي افتد، تعلق ميگيرد که درواقع مبلغ آن با قيمت بليت محاسبه مي شود.

براي ديگر مقاصد بين المللي اسلواکي، عوارض خدمات به مسافر بايد توسط متصديان براي هر مسافر خروجي در پروازهاي زمانبندي شده و زمانبندي نشده، پرداخت شود. مبلغ کنوني اين عوارض براي پروازهاي بين المللي (بدون ماليات بر ارزش افزوده)  ۱۶.۲۶ يورو است، درحالي که اين مبلغ براي پروازهاي داخلي (بدون ماليات بر ارزش افزوده) ۶.۳۰ يورو در براتيسلاوا/ رودگاه ام.آر. استفانيک و مبلغ ۱۰.۴۵ يورو در فرودگاه کوشيتسه است. مبلغ اين عوارض براي افرادي که در داخل اين کشور سفر مي کنند، ۵۰ درصد مبلغي است که مسافران خروجي پرداخت مي کنند.

ماليات خروج مسافران هوايي همان عوارض خدمات به مسافران در آفريقاي جنوبي است که بايد توسط دارنده، متصدي و يا نماينده يک هواپيما آن را پرداخت کنند و بدين وسيله به تأمين بودجه عملياتهاي هوانوردي و خدمات مسافران براي تسهيل خروج کمک کنند. اين هزينه براي هر  مسافري که کشور را از طريق آسمان ترک ميکند، محاسبه مي شود و مبلغ آن بسته به نوع پرواز متفاوت است(منطقه اي يا بين المللي). مبلغ فعلي اين عوارض که در سال ۲۰۰۰ معرفي شد، براي هر فرد در پروازهاي منطقه اي برابر با ۱۰۰ رند و در پروازهاي بين المللي برابر با ۱۹۰ رند است.

عوارض خدمات به مسافران که براي هر مسافر وضع مي شود به منظور تأمين منابع لازم براي مخارج عملياتي و سرمايه اي مربوط به خدمات و تجهيزات مختلف فرودگاهي که در فرودگاه هاي آفريقاي جنوبي در اختيار مسافران قرار مي گيرد، به مصرف ميرسد. نرخ اين عوارض درحال حاضر برابر با ۱۲۰ رند براي پروازهاي داخلي، ۲۴۹ رند براي پروازهاي منطقه اي و ۳۲۸ رند براي پروازهاي بين المللي است.

عوارض تأمين امنيت مسافران پرواز در سال ۲۰۱۲ معرفي شد که اين عوارض در فرودگاه آفريقاي جنوبي مستقيماً از مسافران خروجي اخذ مي شود. درآمدهاي حاصل شده از اين عوارض صرف  سازمان هواپيمايي کشوري آفريقاي جنوبي مي شود تا با کمک آن بتواند وظايف قانوني خود را که شامل تأمين امنيت و ايمني مسافران با نظارت بر اشخاص و دارندگان گواهينامه/مجوزها مي شود را به انجام برساند. مبلغ اين عوارض درحال حاضر ۱۱۶ رند(بدون ماليات بر ارزش افزوده) براي مسافران بين المللي، ۴۲ رند براي مسافران داخلي و ۲۴۲ رند براي هر مسافر عازم کشورهاي عضو اتحاديه اعتباري فدرال سن آنتونيو، است.

در آفريقاي جنوبي عوارض خدمات هماهنگي پرواز در سال ۲۰۱۲ مطرح شد تا به اجاره و مديريت تجهيزات و خدمات امنيتي کمک کرده و از طريق آن اطمينان حاصل شود که ميان مسافري که درحال سوار شدن به هواپيما است، دارنده بليت و بارهاي تحويل داده شده، کنترل و ارتباط مناسبي وجود دارد. نرخ آن درحال حاضر ۲۱ رند براي هر مسافر است.

در کنار ماليات هاي هوايي متعدد ذکر شده در بالا، انگلستان در سال ۱۹۹۴ عوارض گمرکي مسافران هوايي را معرفي کرد که براي هر مسافر در پروازهاي هوايي از فرودگاه اين کشور وضع شد. هدف از وضع عوارض گمرکي مسافران هوايي کسب درآمد از صنعت هواپيمايي بود، اما پيش بيني مي شد که با تأثير بر ترافيک هوايي، آثار زيست محيطي مطلوبي به همراه خواهد داشت. نرخ اوليه آن براي پروازهاي داخلي و اتحاديه اروپا برابر با ۵ پوند انگليس و براي مقاصد ديگر ۱۰ پوند بود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن