آخرین اخبار
کد مطلب: 166670
گردشگري از طريق موزه به ميراث فرهنگي راه پيدا کرد
تاریخ انتشار : 1395/10/08 12:22:23
نمایش : 547
گردشگري از طريق موزه ها به ميراث فرهنگي راه پيدا کرد، لذا مي توانيم ارتباطي با اين موضوع بين کارکردهاي گردشگري و کارکردهاي موزه اي تأليف کنيم.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرگزاري ايسنا، مرتضي رحماني موحد که صبح روز دوشنبه (7 دي) در همايش يک روزه حمايت از موزه داران غيردولتي در موزه ملي ايران سخن مي گفت، از نشانه هاي همنشيني دو حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري را موزه ها دانست و تأکيد کرد: اين نشان مي دهد که اين دو حوزه مي توانند کنار يکديگر و تکميل کننده هم باشند.

او از قديمي ترين و موثرترين انواع گردشگري ها را گردشگري فرهنگي دانست و افزود: شايد از نظر تاريخي، ريشه و بنيان سفر با اين موضوع آشنا باشد، با اين وجود در دوره هاي فرهنگي بخش هاي مختلف تاريخي و بخش اشاعه فرهنگ صله رحم و ديدار با اقوام حتي با حفظ اين موارد مي تواند رعايت شود.

وي با بيان اينکه حدود 40 درصد آمار گردشگري امروزه به حوزه هاي گردشگري فرهنگي اختصاص دارند، تأکيد کرد: اين آمار قابل توجه اند. ما در اين حوزه يکي از پشتوانه هاي گردشگري فرهنگي را رويکرد موزه ها مي دانيم، چون حتي برخي از کشورها با موزه هايشان شناخته مي شوند و اسباب سفر و ديدار از آن کشورها به بهانه ديدار از موزه ها است. بنابراين اهميت موزه ها به طور عام و کارکرد در بحث توسعه گردشگري در اين منظر قابل توجه است.

رحماني موحد کارکرد اقتصادي براي موزه ها را در کنار گردشگري فرهنگي و توسعه، موردي قابل توجه دانست و افزود: کنار هم قرار گرفتن اين دو کارکرد در موارد مختلف مي تواند متفاوت باشد. از يک سو يا آن ها موازي با يکديگر حرکت مي کنند يا يکي بر ديگري تقدم مي گيرد.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامه با تعريف موزه ها در دو معناي متفاوت اظهار کرد: از يک سو موزه ها را مي توان فقط به منزله حضور اشياء دانست و از سوي ديگر موزه ها را مي توان عاملي دانست که گردشگر براي ديدن زيبايي هاي قرن ها پيش به آن مکان مي رود. با اين وجود در هر دو صورت يک پرداخت براي موزه ها انجام مي شود.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه مديريت موزه ها براي مخاطبان موزه ها حائز اهميت است، افزود: اين موارد تعريف هاي اقتصادي گوناگوني دارند. آن هايي که تأثيرگذاري دارند در اين زمينه نقش قابل توجه تري را به خود اختصاص داده اند.

او گفت: معتقديم بايد در بسته هاي سفر بسته هاي رقابتي را قرار دهيم تا بتوانيم با ديگر جاذبه هاي دنيا رقابت داشته باشيم.

رحماني موحد با بيان اين مثال که کوچه بن بست نيست مي توان برايش راه هاي مختلفي را پيش فرض شد، ادامه داد: اين نشان مي دهد که تنوع کيفي و کمي در بازديد از موزه ها مي تواند رخ دهد. اميدواريم اين مسئله به عنوان يکي از کارکردهاي مشترک ما در کنار معاونت ميراث فرهنگي بازبيني شود.

وي همچنين با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتي که بايد در موزه ها نيز مورد توجه قرار گيرد، اظهار کرد: با تصويب پروژه توسعه گردشگري و اجراي آن چند زيرپروژه تعريف شد که يکي «توسعه موزه هاي خصوصي» يا «هر خانواده، يک موزه» عنوان شد. هر چند در اين پروژه عليرغم اينکه محدوديت وجود زيرپروژه هاي متعدد وجود دارد اما معاونت گردشگري تلاش خود را براي ادامه دار بودن آن انجام مي دهد تا اين ساختار به عنوان يکي از محورهاي هم افزايي و هم گرايي رشد و ارتقاء پيدا کند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن