استاندار چهارمحال وبختياري:

اشتغال با حمايت بخش خصوصي و سرمايه گذاري محقق مي شود استاندار چهارمحال و بختياري گفت:با توجه به شاخص هاي موجود ،اشتغال و افزايش سطح توان اقتصادي خانوارها ازمهمترين دغدغه هاي مردم استان به شمار مي رود که اين امر ملزوم حمايت از بخش خصوصي و فراهم کردن امينت اقتصادي در استان است.

استاندار چهارمحال وبختياري:

اشتغال با حمايت بخش خصوصي و سرمايه گذاري محقق مي شود استاندار چهارمحال و بختياري گفت:با توجه به شاخص هاي موجود ،اشتغال و افزايش سطح توان اقتصادي خانوارها ازمهمترين دغدغه هاي مردم استان به شمار مي رود که اين امر ملزوم حمايت از بخش خصوصي و فراهم کردن امينت اقتصادي در استان است.

​دستور ضرب الجلي استاندار جهت چهارخطه شدن محور ارتباطي شهرکرد-شلمزار استاندارچهارمحال و بختياري درنشست ويژه بررسي مشکلات چهارخطه شدن محورارتباطي شهرکرد-شلمزار،ضرب الاجل براي تخصيص کامل اعتبارات رفع نقاط حادثه خيز محورهاي ارتباطي اين استان را صادرکرد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت