31 هزار نفر متقاضي کار در چهارمحال و بختياري مديرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت:طي دو سال اخير 31 هزار نفر در چهار محال و بختياري متقاضي کار شدند.

31 هزار نفر متقاضي کار در چهارمحال و بختياري مديرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت:طي دو سال اخير 31 هزار نفر در چهار محال و بختياري متقاضي کار شدند.

در چهار محال و بختياري:

کشت موسير، زعفران و کرفس زمينه اشتغال روستائيان را فراهم کرد رئيس جهاد کشاورزي چهار محال و بختياري گفت: با کشت موسير، زعفران و کرفس افزايش اشتغال روستائيان در چهار محال و بختياري فراهم شد و باعث ايجاد مشاغل کوچک و خانگي در بخش کشاورزي گرديد.

در چهارمحال و بختياري :

برگزاري دوره آموزشي اسلحه شناسي و بازآموزي قوانين و مقررات بکارگيري سلاح مديرکل حفاظت محيط زيست از برگزاري دوره آموزشي اسلحه شناسي و بازآموزي قوانين و مقررات حمل و بکارگيري سلاح سازماني و تيراندازي و کاربرد اسلحه براي پرسنل يگان حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياري خبرداد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت